Norsk kulturråd får refs – Manglende byråkratiske rutiner rammer søkerne

Hvilke prosjektkunstnere som støttes av kulturrådet i disse dager, og hvordan søkerne og prosjektene følges opp, er basert på tilfeldigheter og byråkraters slendrian.

 

Riksrevisjonen klandrer byråkratiet

I Riksrevisjonens dagsferske rapport, konkluderes det med en jevnt over mangelfull byråkratisk praksis overfor søkerne og rundt søknadsforvaltningen – selve det hovedanliggende i Kulturrådets virke.

Rapporten beskriver et skremmende scenario, hvor man i en tilsvarende situasjon i det private næringsliv hadde sett ansvarlige ansatte ta sin hatt og gå, som en naturlig følge av den alvorlige kritikken.

 

De ansvarliges unfallenhet

Kulturrådet unskylder seg i media ved å inrømme saksforholdet, gjennom å klage på generell «tidsnød», en kommentar som i stedet desverre er egnet til å understreke alvoret i saken.

Kulturrådets mangelfulle interne behandlingsrutiner rammer søkerservicen og forvaltningskvaliteten.

 

Søkerservice

Det er er de ulike byråkratiske seksjonene som skal anbefale en søker og et prosjekt for videre behandling i utvalgene. Dersom vurderingen og oppfølgingen av en kunstner og et prosjekt gis på sviktende byråkratisk behandlingsgrunn, er vedtaket langt på vei verdiløst.

 

Massiv kritikk

Rådet får nå refs av Riksrevisjonen 11.6.2013:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2012-2013/Dokumentbase_3_12_2012_2013.pdf

Utdrag fra rapporten:

«Den store økningen i søknader har ført til at saksbehandlingen ikke blir så grundig som ønske­lig. Veiledning om nye søknader og oppfølging av tidligere tildelinger pågår parallelt med søknadsbehandlingen. I tillegg kommer faglig oppdatering og oppgaver for departementet (…) det har vært for lite tid til å besvare hen­vendelser og veilede søkerne.»

Kulturdepartementet uttaler på sin side i møte med Riksrevisjonen at deres mening er at Norsk kulturråd har vært i stand til å håndtere den store økningen i antall søknader de senere årene, men at deler av systemet i Norsk kulturråd er presset..

Videre:

«Norsk kulturråd opplyser at rapportene fra tilskuddsmottakerne ikke utnyttes syste­matisk med tanke på måloppnåelse, statistikk, justering og utvikling av tilskudds­ordningene og som grunnlag for analyser. At det ikke gjøres i tilstrekkelig grad i dag, skyldes ifølge Norsk kulturråd at organisasjonen har nådd en kritisk grense for kapasitet, og derfor må prioritere søknadsbehandlingen.»

Og: Prosjekter vurderes på ulikt grunnlag, fra prosjekt til prosjekt, fra kunstner til kunstner, i Norsk kulturråd:

«I brev har Norsk kulturråd opplyst at det ikke foreligger enhetlige krav til rapportering fra tilskuddsmottakere. Enhetlige krav og bruk av standardiserte rapporteringsskjemaer er planlagt innført i forbindelse med innføringen av elektronisk saksbehandling», en gang i fremtiden.

TBC

Litteratur:

http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2012-2013/Dokumentbase_3_12_2012_2013.pdf 

Transperent Display

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: