Oppmykning for prekariatet

En fleksibel arbeidslinje

En mer kvinnetilpasset arbeidslinje – som motsats til en maskulinisering av samfunnsgodene

En arbeidslinje i perspektiv av det fremvoksende prekariatet

Arbeidslinjen baserer seg på prinsippet tilgang til adekvate banktjenester, og velferd, for arbeid, fair enough, men, kun for lønnstakere. Er det en rettferdig fordeling overfor dokumenterbart resultatbringende frilansere?

Blir kvinner tapere i forhold til hvilken type arbeid de må ta? Kan det stilles krav ikke bare til arbeidsdeltakelse, men også til samfunnets satsning på å etablere arbeidsplasser og tilgang til velferdsrettigheter på lik linje med lønnsmottakere, også innen det frilansende kunst- og kulturlivet?

Frilansere, tilhørende det fremvoksende segmentet prekariatet bør få samme rettigheter for sitt arbeid, som salariatet/ lønnsmottakere.

::::::::

Femininisering av arbeidslinjen

Som alternativer og som supplement til innstramninger av de medisinske vilkår vedr. trygdespørsmål, har det vært foreslått å fokusere mer på å prøve ut andre arbeidsmuligheter gjennom attføring og bedriftsintern attføring.

I den sammenheng har det vært pekt på at det oftest har vært kvinner som har fått det dårligste tilbudet.

Dette har skjedd enten gjennom at attføringsapparatet har vært «mannsdominert», eller fordi tradisjonelle behandlingsopplegg nå viser seg lite egnet for mer typisk kvinnelige tilstander.

Det hevdes nå i ulike sammenhenger at finansklassen og arbeidslinjen inkludert velferdsgoder som instrumentelt verktøy for denne, ansees som maskulinisert, og at frilansende kunst- og kulturarbeidere som den intellektuelle klassen, er lidende part under denne økonomistrukturen, synes nokså opplagt.

Situasjonen er moden for endring, det er klart.

::::::::

Noveau pauvre

Tiden er kommet for å myke opp arbeidslinjen, for å minke forskjellene mellom de ulike samfunnsklasser, som mellom nyfattige og nyrike, derav argument pro borgerlønn.

Dette for å kunne oppretteholde i det minste et skinn av et velfungerende samfunn, selv i et post-(sosial-)demokrati, i denne neo-liberale globaliseringens tid.

::::::::

Litteratur:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13/12/3/2.html?id=353102

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: